• بازديد و نظارت بر عملکرد بخشهاي مختلف سازمان
  • رنگ آميزي و اصلاح سايبانهاي اتوبس
  • بازديد رياست و اعضاي هيئت مديره سازمان از جايگاه اختصاصي سوخت سازمان
  • برگزاري جلسه هيئت مديره سازمان درمورخ 97/7/30
  • در حفظ ونگهداي اموال عمومي کوشا باشيم